Extralent - Blerick
MENU

Visie en Missie basisschool Extralent

Visie:

“Mogen zijn wie je bent en laten zien wat je kunt” is het leidend principe van basisschool Extralent.
 
Wij zijn op zoek naar ieders talent en de ontplooiing daarvan.
Basisschool Extralent biedt voltijdsonderwijs aan hoogbegaafden die in het reguliere onderwijs vastlopen, doordat ze hun talenten en capaciteiten niet ten volle kunnen benutten en ontplooien. Door een specifieke benadering op basis van hun hoogbegaafdheid geven we de leerlingen een stabiele basis voor hun verdere ontwikkeling. 
 
Missie: 
Basisschool Extralent is een school voor kinderen met een hoge intelligentie (richtlijn: IQ 130+). Bij deze kinderen is komen vast te staan, dat het regulier basisonderwijs onvoldoende kan aansluiten bij de specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsvragen van deze kinderen. Die specifieke vragen zijn primair gerelateerd aan de hoge intelligentie van het kind. De kinderen stromen op ongeveer 12-jarige leeftijd (na groep 8) uit naar het VO. De kerndoelen voor het Primair Onderwijs zijn leidend voor het onderwijsaanbod en voor de te behalen onderwijsresultaten. Daarnaast krijgen kinderen volop de gelegenheid voor verrijking van kennis en vaardigheden ten opzichte van deze kerndoelen. Kinderen leren om beter met hun bijzondere talenten en/of beperkingen om te gaan, deze te her- en erkennen en deze op een positieve manier te vertalen naar mogelijkheden binnen hun eigen ontwikkeling naar actief burgerschap en het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij.

Toelichting op deze missie:
In de toelatingsprocedure moet komen vast te staan dat het regulier onderwijs onvoldoende kan aansluiten, juist vanwege de hoogbegaafdheid. Dat kan gelden voor kinderen die zich niet conform verwachting ontwikkelen en wellicht door hun hoogbegaafdheid een achterstand hebben opgelopen of niet meer graag naar school gaan. Maar dat kan ook gelden voor kinderen die een dusdanige voorsprong hebben en zo leergierig zijn dat het voor een basisschool niet mogelijk is om dagelijks aan de vragen van het kind te kunnen blijven voldoen.
Als er bij een kind sprake is van forse beperkingen, of als intensieve en speciale begeleiding nodig blijkt vanwege (bijvoorbeeld) gedragsproblemen, dan zal in de toelatingsprocedure worden ingeschat of de hoogbegaafdheid van het kind primair als oorzaak voor de problemen kan worden aangemerkt en of kan worden verwacht dat de belemmeringen grotendeels kunnen worden opgeheven door middel van het onderwijs op basisschool Extralent. Als dat niet het geval is, dan is een kind niet toelaatbaar.

Voor de specifieke info over de toelatingsprocedure zie: kopje ouders - aanmelding 


De kerndoelen van het PO zijn leidend. Dit betekent dat er standaard geen VO leerlijnen binnen basisschool Extralent worden aangeboden. We verwachten niet van onze medewerkers, dat ze wiskunde kunnen geven op VWO-niveau. De school kiest er voor om het aanbod te compacten, verdiepen en verrijken, maar niet te versnellen.